Veel gestelde vragen (FAQ)


Het Unizo Kado online bestellen gebeurt in 4 stappen:
1. Kies de waarde en het aantal van uw Unizo Kado bonnen.
2. U vult uw gegevens in.
3. U krijgt een overzicht met alle gegevens en de totale kostprijs. U kan dit overzicht bevestigen en het order wordt doorgestuurd. U krijgt uw bestelnummer en kan het bedrag overschrijven.
4. Zodra wij uw storting op onze bankrekening ontvangen hebben, sturen wij uw Unizo Kado bonnen op.

U kunt Unizo Kado ook aankopen bij een van de verdeelpunten in Veurne, Ieper, De Panne, Koksijde, Veurne, Alveringem en Lo-Reninge.


Zie hieronder de voorwaarden om voordelig een geschenk te geven aan uw personeel, zonder RSZ en belastingen verschuldigd te zijn.

Hoewel de term duidelijk is, kan hij wat misleidend zijn. Onder de gebruikte benaming "geschenken en geschenkencheques" wordt immers meer verstaan dan enkel de klassieke boekenbon of reischeque. Het voordeel kan immers niet in alleen in de vorm van betaalbons worden toegekend, ook geschenken in natura of zelfs in speciën zijn mogelijk. Bij deze laatste is het beschikkingsrecht van de werknemer uiteraard het grootst en beslist hij volledig vrij waaraan hij het geld spendeert.

Wat met de RSZ: bijdragen of geen bijdragen?

Beginsel: loon
In beginsel zijn de geschenken die door de onderneming worden toegekend aan de werknemers, te beschouwen als loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en waarop eveneens bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden. Niettemin aanvaardt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de geschenken en geschenkencheques zijn vrijgesteld van bijdragen indien een aantal voorwaarden vervuld zijn.

Vrijstelling
Opdat de toegekende voordelen (geschenken in natura, in speciën of geschenkencheques) kunnen genieten van de voormelde vrijstelling moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. Per werknemer en per jaar mag het totaal bedrag van de geschenken niet meer bedragen dan 35 EUR. Per kind ten laste kan dat bedrag verhoogd worden met hetzelfde bedrag. De overschrijding van de maximaal toegelaten waarde van de geschenken, leidt tot het betalen van socialezekerheidsbijdragen op de totale waarde ervan en niet enkel op het bedrag dat de gestelde grens te boven gaat.

De werkgever mag dit bedrag enkel toekennen ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.

Om te weten of de voorwaarden vervuld zijn, dient het toekenningssysteem zelf beoordeeld te worden. Het is derhalve niet op basis van het bedrag zelf dat aan iedere werknemer wordt toegekend, dat men de voorwaarden aftoetst. Zo zal een geschenkencheque van 100 EUR voor alle werknemers, niet vrijgesteld zijn, ook al hebben de meeste werknemers twee of meer kinderen ten laste.

De RSZ zal, voor de toepassing van deze regel, een kind als "een kind ten laste van de werknemer" beschouwen, als de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind op zich neemt.

Formele vereisten cheques
Naast de reeds vermelde voorwaarden moeten ook de cheques zelf aan een resem vereisten voldoen:
a) de cheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
b) ze moeten een beperkte looptijd hebben;
c) ze mogen noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde.

Hoe fiscaal verwerken?

Beginsel: loon
Ook de fiscus beschouwt in beginsel de geschenken dewelke de werkgever uitdeelt als een looncomponent, waarop bedrijfsvoorheffing dient ingehouden te worden.

Sociaal voordeel
De uitweg die hier echter wordt aangeboden, is deze van het sociaal voordeel. Indien het voordeel er een is met een geringe waarde, toegekend met de bedoeling om de betrekkingen tussen de werknemers en de werkgever in positieve zin te beïnvloeden, dan geldt er een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en eindbelastingen. Het bedrag van 50 EUR wordt aanvaard, maar opdat de geschenkencheque ook als beroepskost zou aftrekbaar zijn voor de werkgever, wordt het best het bedrag van 35 EUR als plafond gehanteerd.

Aftrekbare beroepskosten
De genaamde vrijgestelde sociale voordelen zijn niet aftrekbaar voor de werkgever. Ook hier weer wordt echter de mogelijkheid geboden om hieraan te ontsnappen. De fiscus hanteert hierbij bijna dezelfde voowaarden als de RSZ. Er zijn enkel kleine verschillen.

De voorwaarden om de geschenkencheques als beroepskost te kunnen aftrekken zijn de volgende:
a) alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel verkrijgen;
b) de toekenning moet gebeuren ter gelegenheid van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar. De fiscus laat ook andere gelegenheden toe, zoals een verjaardag, een patroonsfeest in een bepaalde sector (b.v. Sint-Elooi);
c) het totaal bedrag mag niet meer bedragen dan 35 EUR. Per kind ten laste kan hetzelfde bedrag voorzien worden.

De definitie van "kind ten laste" is bij de fiscus iets anders dan deze dewelke de RSZ hanteert. Een "kind ten laste" is een kind dat op 31 december van het inkomstenjaar nog geen 18 jaar is en op 1 januari van het aanslagjaar deel uitmaakt van het gezin. Door het toenemende aantal nieuw samengestelde gezinnen aanvaardt de fiscus ook dat de cheque wordt gegeven voor kinderen die op 1 januari van het aanslagjaar geen deel uitmaken van het gezin, zolang ze in het jaar van toekenning nog geen 18 jaar zijn.

Formele vereisten cheques
Net als de RSZ stelt de fiscus ook een aantal formele vereisten voorop waaraan de gegeven cheques moeten beantwoorden:
a) de cheques mogen enkel worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
b) ze moeten een beperkte looptijd hebben. De maximale geldigheidsperiode bedraagt 1 jaar;
c) ze mogen noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën worden uitbetaald aan de begunstigde.

De bon is geldig tot 1 jaar na de uitgiftedatum.

Ja, u kan een factuur ontvangen, die u in kosten kan brengen. U vinkt dit aan bij uw bestelling. U kan de BTW niet recupereren, omdat het Unizo Kado een betaalmiddel is.

Neen, het Unizo kado is een betaalmiddel. Het geven en aankopen is vrij van BTW.

Neen, het Unizo Kado is exclusief voordeel voor leden.

 

Ik vraag een lidmaatschapspakket van UNIZO aan en bij betaling word ik lid van UNIZO. Klik hier om een lidmaatschapspakket aan te vragen & alle voordelen van UNIZO te bekijken.

 

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt.

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De goederen of diensten worden opgestuurd na betaling op rekeningnummer BE41 7380 3173 7210, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
 3. De levering gebeurt op het adres dat opgegeven wordt voor leveringsadres. Tenzij er een andere overeenkomst wordt gesloten.
 4. De consument beschikt over veertien kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan beëindigen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.


  Alleen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden (door de consument naar de onderneming) vallen ten laste van de consument.

  Deze kosten kunnen evenwel niet ten laste van de consument worden gebracht indien het geleverde product of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod of indien de verkoper zijn informatieverplichtingen niet heeft vervuld. In dat geval moeten ook de terugzendingskosten door de onderneming gedragen worden.

  Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt binnen de 14 kalenderdagen na levering van het Unizo kado bon.  De termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht start voor producten de dag na de levering aan de consument. Het is dus niet noodzakelijk dat de onderneming de herroeping reeds ontvangt binnen de herroepingstermijn.

  Merk op: de consument moet kunnen bewijzen dat hij tijdig de onderneming in kennis heeft gesteld van zijn herroeping.
 5. Het Unizo kado bon wordt vervoerd op kosten van de verkoper.
 6. Het Unizo kado bon wordt verstuurd op risico van de koper.
 7. De bon kan enkel besteed worden bij UNIZO leden in de regio
  Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem, Lo-Reninge
  Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark
  Poperinge, Vleteren, Heuvelland, Mesen
  Ieper, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle & Wervik
  , waarvan wij hun toestemming ontvangen hebben. Deze deelnemende handelszaken staan dan ook online op de website van www.unizokado.be.
 8. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 9. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 10. Wanneer de bestelde Unizo kado bons niet betaald worden binnen de 60 dagen, dan vervalt uw bestelling.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Veurne.
 
 
 
UNIZOKADO - Duinkerkestraat 17 - 8630 Veurne - T 058/29 69 40