top of page
 • Hoe kan ik UNIZO Kado online bestellen?
  UNIZO Kado online bestellen gebeurt in 4 stappen: 1. Kies de waarde en het aantal gewenste bonnen 2. Vul je gegevens in 3. Je krijgt een overzicht met alle gegevens en de totale kostprijs en de keuze om online of via overschrijving te betalen 4. Haal jouw bon op in het gewenst verdeelpunt of laat het bezorgen via de post
 • Waar kan ik UNIZO Kado fysiek bestellen?
  Kom lang bij een van onze officiële verdeelpunten : UNIZO Veurne: Duinkerkestraat 17 - 8630 Veurne - T 058/29 69 40 Dienst voor Toerisme Koksijde Zeelaan 303 - 8670 Koksijde - T 058/51 29 10 Nieuwkuis Kinget Veurne Appelmarkt 10 - 8630 Veurne - T 058/31 13 57 VVV-kantoor Lo-Reninge Markt 17a - 8647 Lo-Reninge - T 058/28 91 66
 • Hoe kan ik mijn UNIZO kadobon verzilveren bij ontvangst in mijn zaak?
  Vul jouw gegevens in op de UNIZO kadobon en bezorg deze, eventueel per post, aan het UNIZO secretariaat in Veurne (Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne). Het tegoed wordt overgeschreven op het opgegeven rekeningnummer.
 • Waar kan ik mijn UNIZO Kadobon gebruiken als betaaldmiddel?
  Zoeken is mogelijk op naam van de zaak, of op naam van de gemeente of stad. Zie onze pagina 'Deelnemende ondernemers'.
 • Is mijn geschenk voor mijn personeel aftrekbaar?
  Sinds 1 januari 2018 zijn op fiscaal vlak hogere maximumbedragen toegelaten voor bepaalde geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons. Dit heeft de administratie gecommuniceerd op 5 december 2018, daags voor de komst van Sinterklaas (circulaire 2018/C/125 dd. 05.12.2018). De RSZ had de bedragen in juli reeds retro-actief aangepast vanaf 01.01.2017 (KB 03.07.2018, BS 06.07.2018). Vrijgesteld sociaal voordeel bij de werknemer 1. Jaarlijkse gebeurtenis, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Sinterklaasfeest, een patroonsfeest, een verjaardag, enz. : 40 euro per jaar en per werknemer Geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken als blijk van erkentelijkheid of van goedgunstigheid gegeven n.a.v. gelukkige of onfortuinlijke gebeurtenissen die geen rechtstreeks verband houden met de beroepswerkzaamheid. Of een geschenk een sociaal voordeel is, hangt in essentie af van de omstandigheden waarin het is aangeboden en van de waarde ervan (d.i. de werkelijke waarde bij de verkrijger). Een geschenk wordt zonder meer als gering aangemerkt, indien het 50 euro niet overtreft. De sociale voordelen die beantwoorden aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn als beroepskosten, zijn uiteraard vrijgesteld van belasting bij de verkrijgers. 2. Eervolle onderscheiding :120 euro per jaar en per werknemer 3. Pensionering : 40 euro per volledig dienstjaar bij die werkgever, met een minimum van 120 euro 4. Huwelijk of wettelijk samenwonen : 245 euro Heeft de werkgever het eindejaarsgeschenk (ter waarde van 35 euro, incl. BTW) reeds gekocht of bestelde u reeds geschenkchecks dan kunt u eventueel nog een extra cheque van 5 euro bestellen per werknemer. Voor de eindejaarsgeschenken mag de werkgever 40 euro per werknemer toekennen en bijkomend ook 40 euro per kind ten laste van de werknemer. Heeft de werkgever reeds 35 euro overgeschreven op de bankrekening van de werknemer, dan kan de werkgever indien hij dat wenst nog eens 5 euro extra overschrijven voor het einde van het jaar. Let op : geeft de werkgever geschenken met een hogere waarde dan de toegelaten maximumbedragen, dan is de kostprijs van het geschenk niet aftrekbaar bij de werkgever op voorwaarde dat het gaat om een geschenk van “geringe waarde”. Gaat het niet om een geschenk van geringe waarde dan moet de werkgever het volledige bedrag van het geschenk behandelen zoals een voordeel van alle aard. Dan moet de werkgever de waarde van het geschenk noteren op een fiscale fiche 281.10 op naam van de werknemer. De werknemer wordt dan privé belast op dat gelegenheidsgeschenk. RSZ De geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons, geschenkcheques genaamd, zijn geen loon, als ze aan de volgende voorwaarden voldoen: Ze worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar en ze overschrijden per jaar en per werknemer een totaal bedrag van 40,00 EUR, vermeerderd met 40,00 EUR per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer, niet. Het feit of deze voorwaarden gerespecteerd worden, moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien een werkgever bv. aan al zijn werknemers een geschenk van 100,00 EUR geeft, zijn al die geschenken loon, ook indien een aantal van de werknemers twee of meer kinderen ten laste hebben. Voor de toepassing van deze regel neemt men aan dat het kind ten laste van de werknemer is, indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt. Ze worden toegekend aan de werknemer naar aanleiding van een eervolle onderscheiding en ze overschrijden een totaal bedrag van 120,00 EUR per jaar per werknemer niet. Onder ‘eervolle onderscheiding’ moet worden verstaan, een officiële of burgerlijke onderscheiding toegekend buiten de onderneming zoals een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid, enz. (een erkenning n.a.v. een jubileum binnen de onderneming - bv. 20 jaar dienst - wordt dus niet beschouwd als een eervolle onderscheiding). Ze worden overhandigd aan de werknemer ter gelegenheid van zijn pensionering, voor zover ze een bedrag van 40,00 EUR per dienstjaar bij die werkgever niet overschrijden en voor zover de totale waarde minimum 120,00 EUR en maximum 1.000,00 EUR bedraagt. Indien de waarde van de geschenken deze grenzen overschrijdt, zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op de totale waarde ervan. Voor de geschenkcheques geldt bovendien dat ze: enkel mogen worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques; een beperkte looptijd moeten hebben; noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën mogen worden uitbetaald aan de begunstigde.
 • Hoe lang is een UNIZO Kadobon geldig?
  De bon is geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum.
 • Kan ik een factuur ontvangen?
  Ja, u kan een factuur ontvangen, die u in kosten kan brengen. U vinkt dit aan bij uw bestelling. U kan de BTW niet recupereren, omdat het UNIZO Kado een betaalmiddel is.
 • Is de BTW aftrekbaar als ik het UNIZO Kado aankoop?
  Neen, Het UNIZO Kado is een betaalmiddel. Het geven en aankopen is vrij van BTW
 • Kan ik de UNIZO Kadobon aanvaarden in mijn winkel als ik geen UNIZO lid ben?
  Het UNIZO Kado is een exclusief voordeel voor leden. We geven je graag meer uitleg over een UNIZO lidmaatschap.
 • Hoe word ik lid van UNIZO?
  Klik hier om meer info te verkrijgen over het UNIZO lidmaatschap of neem contact op met ons via het nummer 0490/649119.
 • Wat zijn de algemene voorwaarden?
  Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De goederen of diensten worden opgestuurd na betaling op rekeningnummer BE41 7380 3173 7210, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De levering gebeurt op het adres dat opgegeven wordt voor leveringsadres. Tenzij er een andere overeenkomst wordt gesloten. De consument beschikt over veertien kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan beëindigen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Alleen de rechtstreekse kosten voor het terugzenden (door de consument naar de onderneming) vallen ten laste van de consument. Deze kosten kunnen evenwel niet ten laste van de consument worden gebracht indien het geleverde product of de verstrekte dienst niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod of indien de verkoper zijn informatieverplichtingen niet heeft vervuld. In dat geval moeten ook de terugzendingskosten door de onderneming gedragen worden. Het is voldoende dat de consument zijn herroeping schriftelijk (ook e-mail/fax) verzendt binnen de 14 kalenderdagen na levering van het UNIZO Kado bon. De termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht start voor producten de dag na de levering aan de consument. Het is dus niet noodzakelijk dat de onderneming de herroeping reeds ontvangt binnen de herroepingstermijn. Merk op: de consument moet kunnen bewijzen dat hij tijdig de onderneming in kennis heeft gesteld van zijn herroeping. Het UNIZO kado bon wordt vervoerd op kosten van de verkoper. Het UNIZO kado bon wordt verstuurd op risico van de koper. De bon kan enkel besteed worden bij UNIZO leden/deelnemende zaken in de regio Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem, Lo-Reninge Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark Poperinge, Vleteren, Heuvelland, Mesen Ieper, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle & Wervik , waarvan wij hun toestemming ontvangen hebben. Deze deelnemende handelszaken staan dan ook online op de website van www.unizokado.be. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Wanneer de bestelde UNIZO kado bons niet betaald worden binnen de 60 dagen, dan vervalt uw bestelling. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Veurne.
bottom of page